Jak ucywilizować rynek samochodów używanych? – moja propozycja

Bardzo często sprzedający samochody zarzekają się, że pojazd jest w świetnym stanie, nie wymaga wkładu własnego itd. Jednym słowem oferowany samochód to niebywała okazja. Jak zminimalizować ryzyko oszustwa i kupienie samochodu z problemami. Jest na to prosty sposób. Trzeba aby kupujący zaczęli wymagać od sprzedających oświadczenia o stanie samochodu pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli ludzie konsekwentnie zaczęliby żądać tego rodzaju oświadczeń z czasem nieuczciwi handlarze musieliby zaprzestać działalności. Nie potrzeba żadnych unormować prawnych takich jak np. spisywanie stanu liczników przy przeglądzie okresowym. Wystarczy, aby ludzie zaczęli sami konsekwentnie żądać oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Kiedyś o tym pisałem, że trzeba się uczyć od banków. Banki nie udzielą żadnej pożyczki ani kredytu bez podpisania dokumentów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Poniżej znajduje się moja propozycja oświadczenia dla sprzedającego samochód.

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………. legitymujący się dowodem osobistym seria……..nr………….PESEL……………………………….miejsce zamieszkania składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 §1 i §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, oświadczam, że historia i stan techniczny samochodu marki………………………………….rok produkcji……………nr rejestracyjny…………………..nr VIN…………………………… jest mi doskonale znany. W szczególności oświadczam, że:
1. Samochód nie był/ był malowany;
2. posiadał lub nie posiadał napraw blacharskich;
3. uczestniczył/ nie uczestniczył w kolizji drogowej;
4. Samochód nie wymaga napraw poza wymianą materiałów eksploatacyjnych;
4. nie posiada wad prawnych;
5. Aktualny stan licznika wynosi…………………..km.

Dane powyższe podałem zgodnie z prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

W tym miejscu sprzedający powinien umieścić datę i podpis.

Leave a Reply

This entry was posted on Monday, May 30th, 2016 at 04:54 and is filed under negocjacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.